Teambuilding z Korbo Blocks

Celem zajęć Teambuildingowych z KORBO Blocks jest budowanie zespołu klasowego i umiejętności współpracy w grupach. Podczas takich lekcji ważnym jest, by jak najlepiej wykorzystać relacje społeczne w grupie nie tylko do wspólnego osiągnięcia zamierzonego celu, ale też rozwoju własnego każdego z członków zespołu.

Powierzając każdej grupie wyzwanie (zadanie), jej członkowie uczą się ze sobą współpracować i pomagać sobie nawzajem by wspólnie osiągnąć zamierzony cel. Uczą się słuchać i wyrażać własną opinię przed innymi członkami zespołu. Uczą się panować nad emocjami będąc w interakcji z członkami własnej grupy a także panowania nad własnymi emocjami okazywanymi innym uczniom.

Aby grupa mogła efektywnie współdziałać nie ma znaczenia jej struktura wewnętrzna – wiek i płeć członków czy ich indywidualne zdolności. W realizacji celu najważniejsze są podstawowe strategie – wytyczne które stanowią o sukcesie grupy:

Świadomość współzależności – każdy członek zespołu wie, że jest związany z innymi uczniami wewnątrz własnej grupy i samodzielnie nie osiągnie sukcesu. Osiągnie go natomiast wtedy, kiedy uda się to również członkom jego zespołu. Tylko wzajemna współpraca i wzajemne wsparcie przyniesie korzyść dla wszystkich. Uczniowie czując odpowiedzialność za wynik całego zespołu stają się bardziej zaangażowani w realizację celu grupy.

Ciągłe wsparcie partnerów – jeżeli uczniowie będą wewnątrz grupy wzajemnie się chwalić i wspierać, podejdą do pracy o wiele bardziej zmotywowani. Co więcej, takie działania rozwijają umiejętności interpersonalne każdego członka zespołu.

Indywidualna odpowiedzialność – chociaż działamy zespołowo, każdy członek zespołu jest odpowiedzialny za jeden element pracy. Odpowiedzialny w sposób taki, że może go określić i precyzyjnie wymienić swoje zadanie, przekazać informację na temat toku postępowania pracy własnemu zespołowi. Zespół jest odpowiedzialny za całokształt działań, wszyscy jednak nie są odpowiedzialni za wszystkie działania.

Grupowe omawianie projektu – zespół wspólnie omawia projekt i zastanawia się nad jego realizacją. Nie wybiera jednej osoby, która jest odpowiedzialna za stworzenie strategii jego realizacji. Wspólne omówienie tego w jaki sposób osiągnąć zamierzone cele i jak efektywnie zrealizować zadanie rozwija umiejętności komunikacji interpersonalnej i interakcji społecznych.

Uczniowie indywidualnie formułują pomysły, dzielą się nimi z zespołem, który je rewiduje. Następnie pomysł jest kalibrowany w oparciu o inne pomysły i wkład całej grupy. Dzięki dyskusjom, wyjaśnieniom i wzajemnym przekonywaniom pojawiają się nowe pomysły i inna, wspólna perspektywa realizacji celu. Pozwala to też na lepsze poznanie członków zespołu i w efekcie efektywniejszą pracę w przyszłości.

Warto przypominać uczniom o tych zasadach, zarówno przed rozpoczęciem zadań – jeszcze przed podziałem na grupy, jak i wspólnie zastanawiać się nad ich realizacją w ramach podsumowań poszczególnych lekcji. W ten sposób uczniowie od razu przejdą do tworzenia efektywnych strategii pozwalających na realizację zadania. Dzięki takim doświadczeniom każde inne wyzwanie realizowane przez zespół ma nie tylko większe szanse powodzenia ale pozwoli też na rozwój umiejętności tak interpersonalnych jak i intrapersonalnych wszystkich członków grupy.